Hình ảnh diệt chuột

Một số hình ảnh trong quá trình diệt chuột:

Hinh0856

Hinh0857-1

Hinh0865

Hinh0853